Pravilnik o zasebnosti

O politiki zasebnosti

Namen politike zasebnosti podjetja PIKA. DIGITAL D.O.O. (v nadaljevanju "Politika zasebnosti") je seznaniti uporabnike storitev podjetja PIKA. DIGITAL D.O.O. in druge posameznike (v nadaljevanju tudi "posamezniki") z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja PIKA. DIGITAL D.O.O., Smlednik 56, 1216 Smlednik (v nadaljevanju "Podjetje"), ter z njihovimi pravicami na tem področju.

Podjetje posveča posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Vaše osebne podatke obravnavamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obdelave. Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo z ustrezno organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami. S sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki, želimo doseči čim boljšo zaščito vaših osebnih podatkov. Uporabljamo ustrezne ravni zaščite ter razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spreminjanje, nepooblaščeno razkritje osebnih podatkov ali nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Politika zasebnosti dodatno pojasnjuje tudi pogoje vaše privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: "Splošna uredba o varstvu podatkov") ta politika zasebnosti vključuje naslednje informacije: kontaktne informacije podjetja, namene, pravne podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, veljavnost politike zasebnosti.

Zbiranje osebnih podatkov s strani podjetja

Če ste zgolj obiskovalec naše spletne strani, bomo vaše podatke zbrali samo z uporabo piškotkov. V primeru, da ste uporabnik naših storitev ali naročnik, zbiramo tudi druge osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev, ki ste jih naročili ali jih uporabljate. Ti osebni podatki vključujejo:

 • ime in priimek,
 • kontaktni e-poštni naslov,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • IP naslov,
 • IP naslov, podatke za izdajo ponudbe, ki so potrebni glede na vaše povpraševanje (npr. naslov, davčna številka).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je PIKA. DIGITAL D.O.O., Smlednik 56, 1216 Smlednik.

Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

Nameni obdelave in pravne podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvajanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, podjetje obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, zagotavljanje naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter druge namene, ki so potrebni za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev v skladu z davčno zakonodajo, pridobimo in obdelujemo tudi vaš naslov za pravilno izdajo računa.

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za zaznavanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev. Prav tako jih uporabljamo za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja našega sistema ter storitev, izvajanje ukrepov za informacijsko varnost, izpolnjevanje zahtev glede kakovosti storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za morebitne izvršbe, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdelujemo podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab. Če je primerno, lahko te podatke posredujemo drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečevanja prihodnjih zlorab ali prevar se podatki o preteklih ugotovljenih zlorabah ali prevarah v povezavi s posameznikom, vključno z informacijami o naročniškem razmerju in IP naslovom, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga podali podjetju.

Soglasje se lahko nanaša na različne namene, na primer obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih podjetje ponuja. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj prilagodijo vašim potrebam in željam ter da se poveča njihova uporabna vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih izbrali v soglasju. Kadarkoli lahko prekličete soglasje za obveščanje v skladu s postopkom, določenim v Pravilniku o zasebnosti.

Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete ali spremenite na enak način kot ste ga podali ali na drug način, ki ga določa Pravilnik o zasebnosti. Pri tem si podjetje pridržuje pravico do preverjanja vaše identitete. Spremembo soglasja lahko uredite prek elektronskega sporočila na naslov hello@pikadigital.eu ali s pisno zahtevo, poslano na naslov sedeža podjetja.

Preklic ali sprememba soglasja se nanaša samo na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje prejeto podano soglasje. Preklic soglasja ne vpliva na že izvedene obdelave podatkov v času, ko je soglasje veljalo. Možnost preklica soglasja ne pomeni odstopa od morebitnega poslovnega razmerja med vami in podjetjem.

Podatki, za katere je bilo podano soglasje, se v primeru, da soglasje ni preklicano, obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih nalog, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druge podjetja in posameznike. V takih primerih lahko podjetje posreduje osebne podatke izbranim zunanjim obdelovalcem, s katerimi bo sklenilo pogodbo o obdelavi osebnih podatkov ali drug dogovor, ki ima enako vsebino in je zavezujoč (v nadaljevanju: "Pogodba o obdelavi"). Podatke bomo posredovali zunanjim obdelovalcem samo v obsegu, ki je potreben za določen namen. Zunanji obdelovalci ne smejo uporabljati teh podatkov za druge namene in morajo izpolnjevati vse standarde za obdelavo osebnih podatkov, kot jih zahteva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so pogodbeno zavezani k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetje lahko na podlagi utemeljenih zahtev posreduje osebne podatke pristojnim državnim organom, ki imajo za to ustrezno zakonsko podlago. Na primer, podjetje PIKA. DIGITAL d.o.o. bo odgovorilo na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, vključno s pristojnimi organi druge države članice EU.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani ali do poteka zastaranih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in povezani kontaktni podatki posameznikov se lahko hranijo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do popolnega plačila storitve ali najdlje do poteka zastaralnih rokov za posamezno terjatev, ki lahko po zakonu znašajo od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, pridobljeni na podlagi vašega soglasja, se hranijo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen če zakon določa daljši rok hrambe. Če posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vzpostavil poslovnega razmerja z nami, velja njegovo soglasje 2 leti od podaje ali do preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za določeno vrsto podatkov ne določa drugače.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Zagotavljamo vam uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Odločili bomo o vaši zahtevi v enem mesecu po prejemu. V primeru kompleksnosti ali večjega števila zahtev lahko ta rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas bomo o tem obvestili v enem mesecu po prejemu zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Vaše zahteve glede uresničevanja pravic sprejemamo na elektronski naslov hello@pikadigital.eu ali po pošti na naslov PIKA. DIGITAL D.O.O., Smlednik 56, 1216 Smlednik.

Ko zahtevo vložite z elektronskimi sredstvi, bomo, če je mogoče, informacije zagotovili v elektronski obliki, razen če zahtevate drugače.

Če obstaja upravičen dvom o identiteti posameznika, ki vloži zahtevo v zvezi s svojimi pravicami, lahko zahtevamo dodatne informacije, potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, še posebej če se ponavljajo, lahko podjetje:

zaračuna razumno pristojbino, ki upošteva administrativne stroške za posredovanje informacij ali izvajanje zahtevanih ukrepov ali

zavrne izpolnitev zahteve.

You have the following rights regarding the processing of your personal data:

(i) Right of access to data:

Imate pravico biti obveščeni, če se vaši osebni podatki obdelujejo, ter dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave ali pravice do ugovora zoper takšno obdelavo,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije glede njihovega vira.

(ii) Pravica do popravka:

Imate pravico do popravka napačnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Ob upoštevanju namena obdelave, imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov tudi s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii) Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):

Imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, če velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in za obdelavo ni druge pravne podlage,
 • ugovarjate obdelavi podatkov, ki temelji na zakonitem interesu podjetja in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

(iv) Pravica do omejitve obdelave:

Imate pravico doseči omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če velja eden od naslednjih primerov:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ste vložili ugovor zoper obdelavo, ki temelji na zakonitem interesu podjetja, medtem ko preverjamo ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu z zgoraj navedenim, se takšni podatki, razen njihovega hranjenja, obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov vas bomo obvestili.

(v) Pravica do prenosljivosti podatkov:

Imate pravico do prejetja osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu.

(vi) Pravica do ugovora:

Kadar obdelujemo vaše podatke na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko kadar koli ugovarjate takšni obdelavi. Vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pritožbe

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov hello@pikadigital.eu ali po pošti na naslov PIKA. DIGITAL D.O.O., Smlednik 56, 1216 Smlednik.

Če ne odločimo o vaši zahtevi v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da neposredno vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da prejeti podatki niso tisti, ki ste jih zahtevali ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi bomo odločili kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O vsaki spremembi vas bomo obvestili preko objave na uradni spletni strani podjetja PIKA. DIGITAL D.O.O. najmanj 30 dni pred začetkom njene veljavnosti.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s Pravilnikom o zasebnosti ali podatki, ki jih hranimo o vas, nas lahko kontaktirate na e-poštni naslov hello@pikadigital.eu.

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani PIKA. DIGITAL d.o.o. in začne veljati 28.6.2023.

sl_SISlovenščina